Praktisk Styrearbeid

20. mai 2020
Av:
Sindre Lauvås

I dette innlegget har vi forsøkt å gi en liten innføring i hva selskapets styre og generalforsamling egentlig er, og hvilke saker disse to organene typisk behandler.

Generalforsamlingen
Ifølge aksjeloven skal alle aksjeselskaper avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen på hvert regnskapsår. Det er styret som kaller inn til generalforsamling og vedtar sakslisten, hvor første punkt på dagsorden skal være å godkjenne innkallingen og sakene som er lagt fram.

Den ordinære generalforsamlingen skal blant annet godkjenne årsregnskapet til det aktuelle selskapet og bestemme om det eventuelt skal utbetales utbytte til aksjonærene. Endringer i aksjekapitalen, eventuelle fusjoner/fisjoner,vedtektsendringer og valg av styremedlemmer er andre eksempler på saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Det er i første rekke styret som godkjenner regnskapet og et eventuelt utbytte, før det kommer med en innstilling til generalforsamlingen. Referatet fra styremøtet hvor dette behandles er et viktig dokument. Noen regnskapsbyråer vil derfor be om å få oppbevare dette i tilknytning til sin egen internkontroll. Revisor kan også be om dokumentasjon i form av styremøteprotokoller i tillegg til generalforsamlingsprotokollen.

 Hvis det på generalforsamlingen blir vedtatt saker som har meldeplikt til det offentlige, skal det sendes inn melding til Brønnøysundregistrene via Altinn. Typiske saker som gir meldeplikt er endring av vedtekter, kapitalnedsettelse eller -forhøyelse, valg av revisor eller endring av styret.

 Det er en rekke formalkrav knyttet til en generalforsamling. Ett av disse er kravet om at det føres en protokoll som underskrives av minst to av de fremmøtte.

Ved behov er det mulig å avholde en «forenklet generalforsamling», uten fysiskmøte, så lenge alle aksjeeiere samtykker til dette. Les mer om dette i aksjeloven.

Styremøte

Selskapets styre velges av generalforsamlingen og må bestå av minst ett medlem. Et godt styre består ofte av personer med ulik kompetanse og bakgrunn, som jobber sammen for at selskapet skal nå sine mål. Et godt sammensatt og velfungerende styre er derfor en verdifull ressurs for ethvert selskap.

 Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøverkontroll. Styret skal blant annet 

  • Føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Dette betyr at styret skal sørge for at selskapet er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell. 
  • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
  • Påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til risiko og omfang av selskapets aktivitet. Hvis styret finner at egenkapitalen ikke er forsvarlig, plikter styret straks å foreslå tiltak og innkalle til generalforsamling. 
  • Påse at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon.
  • Ansette/avsette daglig leder.
  • Kontrollere at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner. Styret kan fastsette instruks for daglig leder. Har ikke selskapet daglig leder skal det øvrige styret føre tilsyn med styreleder som i slike tilfeller utøver funksjonen som daglig leder.

Hvert år skal styret behandle selskapets årsregnskap. I dette møtet må alle styremedlemmer signere styreprotokollen og det er derfor møteplikt for hele styret.

Antall styremøter i året varierer fra selskap til selskap, men det anbefales at man har i alle fall ett styremøte i kvartalet. Bakgrunnen for dette er at aksjeloven pålegger daglig leder å rapportere til styret kvartalsvis eller hyppigere. For daglig leder er styremøter en fin anledning til å få innspill på saker som man gjerne ikke kan diskutere med de ansatte.

Hvert enkelt styremedlem bærer et erstatningsansvar ovenfor de beslutningene som tas(og ikke tas) i styret. I lys av dette kan det i mange tilfeller være fornuftig å vurdere tegning av en styreforsikring.

Dokumentasjon
Ved behov for bistand til å utarbeide gode maler for styremøter og generalforsamling er det bare å ta kontakt med regnskapsføreren sin. Man kan også finne maler på protokoller og innkallelser under Altinn sine dokumentmaler.

Har du spørsmål om regnskapstjenestene vi tilbyr gjennom vår abonnementsavtale? Ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål!

Tor-Erik Olsbø
Partner, Autorisert regnskapsfører.
+47 483 34 409teo@rekna.no